Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Bušek s.r.o. dle zákona č. 89/2012, ve znění pozdějších předpisů

I. Základní ustanovení

a) Tyto všeobecné dodací a platební podmínky (dále jen „podmínky“) jsou součástí obchodní transakce a kupující svým souhlasem k nim přistupuje, zavazuje se jimi řídit a činí je. Jakékoliv výhrady k těmto podmínkám jsou neúčinné a lze se od nich odchýlit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
b) Objednávku zboží lze učinit osobně, e-mailem, nebo telefonicky, přičemž za chyby kupujícího přitom vzniklé, nepřebírá prodávající odpovědnost.
c) V případě, že je kupující právnická osoba, zavazuje se v objednávce sdělit prodávajícímu IČO, mail, telefon, fakturační popř. dodací adresu, bankovní spojení – platné číslo účtu, popř. poskytnout kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu.
d) Kupující bere na vědomí, že dodací lhůty některého zboží jsou závislé na subdodávkách třetích stran a mohou se pohybovat v délce několika týdnů.
e) Kupující vyjadřuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů prodávajícím.

II. Dodání zboží

a) Dodání zboží: ze skladu prodávajícího je zboží dodáno okamžikem převzetí kupujícím, nebo jeho smluvním přepravcem. Při rozvozech vlastní přepravou prodávajícího je zboží dodáno převzetím kupujícího v místě plnění.
b) Přeprava: se děje na účet prodávajícího tehdy, když je realizována v rámci jeho vlastní přepravy, nebo na základě zvláštního ujednání. Jinak se děje na účet kupujícího.
c) Místo plnění: dle objednávky, nabídky, nebo místa odběru (sídlo kupujícího, popř. sklad prodávajícího).
d) Čas plnění: dle nabídky, popřípadě potvrzené objednávky.
e) Množství: prodávající je oprávněn objednané množství krátit, popřípadě navýšit a to i po eventuálním přijetí objednávky, zejména z důvodu počtů balení subdodavatele, nebo jiných objektivních příčin, vyšší moci apod. Prodávající je povinen kupujícího o této skutečnosti informovat před zasláním zboží.
 f) Doklady: prodávající je povinen dodat se zbožím průvodní doklady ke zboží, potřebné k převzetí zboží a dalšímu jeho nakládání kupujícím.
g) V případě převzetí zboží přepravcem kupujícího, přechází na přepravce odpovědnost za poškození zboží, či dodání průvodních dokladů.
h) Jakost a provedení: dle objednávky, popřípadě nabídky a v souladu s příslušnými platnými technickými normami a zákony ČR.
i) Záruka za jakost: v rozsahu záruční lhůty dle platných norem CŘ, která počíná běžet dnem dodání zboží.
j) Kupující se zavazuje zabezpečit takové umístnění, uskladnění a přepravu zboží, aby nedošlo k jeho poškození, zničení nebo odcizení.
k) Převzetí: kupující je povinnen provést při obdržení zboží, neprodleně řádné převzetí a zkontrolovat druh, množství, rozměry, jakost a nepoškozenost zboží.

III. Zápůjčky ručních zařízení

a) Zapůjčování ručních zařízení se řídí podle zápůjčního řádu, kde jsou definovány práva a povinnosti nájemce a pronajímatele.
b) Nájemce je povinnen před zapůjčením řádně prostudovat a podepsat zápůjční řád a zápujční list, kde je stanovena doba a cena zápůjčky.
c) Pronajímatel je povinnen řádně proškolit nájemce o správném používání zařízení před zapůjčením.
d) Pronajímatel nenese odpovědnost za náklady ani za případné škody, které zákazníkovi vzniknou v souvislosti s používáním vypůjčeného zařízení. Zároveň nenese žádnou zodpovědnost za eventuální náklady vzniklé případnou nefunkčností zařízení.

IV. Rekamace

a) Reklamace zjevných závad: do 10-ti dnů ode dne převzetí zboží a s doložením reklamačního protokolu. Jedná se o záměny zboží, odchylky od množství, rozměry mimo povolené tolerance a poškození zboží, které nebylo možné zjistit při převzetí.
b) Reklamace skrytých vad: do 15-ti dnů ode dne jejich zjištění a s doložením reklamačního protokolu a vzorků (popř. fotek). Případné náklady na rozbory v rozhodčích laboratořích nese subjekt, v jehož neprospěch bylo rozhodnuto.
c) Drobné odchylky ve formátu a kvalitě zboží neopravňují k reklamaci, pokud jsou tyto odchylky v toleranci příslušné technické normy.
d) Nebyla-li reklamace provedena řádně a včas během zákonné záruční lhůty, zanikají práva kupujícího z vad, dle výše uvedeného zákona.
e) Zásahem kupujícího, či třetích stran za účelem opravy zboží v průběhu záruční lhůty, zaniká nárok na plnění reklamace.

V. Odstranění vad

Z vad zboží v rámci plnění reklamace vznikají kupujícímu pouze tyto nároky:
1. odstranění vad opravou, jsou-li vady opravitelné,
2. odstranění právních vad, je-li to možné,
3. odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího zboží, je-li to možné,
4. poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny.
Vrátit dodané zboží lze jen po předchozím souhlasu prodávajícího ve stavu, v jakém bylo dodáno. Není-li to možné, náleží prodávajícímu náhrada. Nároky vad na vrub prodávajícího je třeba uplatnit přímo v záruční lhůtě, jinak zanikají. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího dodatečně měnit. Jiné nároky z vad zboží, než shora uvedené, tj. ani právo od smlouvy jednostranně odstoupit ani právo na náhradu škody nebo ušlého zisku kupujícímu nenáleží. Prodávající si vyhrazuje právo zboží dodat prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě přejímá tato osoba závazky prodávajícího vůči kupujícímu a kupující je oprávněn uplatňovat svá práva pouze u této třetí osoby.

VI. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škody

a) Vlastnictví dodaného zboží přechází na kupujícího teprve okamžikem úplného zaplacení kupní ceny a vyrovnáním všech ostatních i v budoucnu vzniknuvších nároků prodávajícího, včetně sald na účtech z obchodních vztahů mezi stranami. Kupující je oprávněn se zbožím disponovat v rámci své obchodní činnosti. Kupující se zavazuje do doby úplného zaplacení dodávky a vyrovnání shora uvedených závazků informovat prodávajícího na jeho žádost o svých pohledávkách za dále prodané zboží, a to až do výše nezaplacené pohledávky prodávajícího z tohoto dodaného zboží a nevyrovnaným shora uvedeným závazkům.
b) Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
 

VII. Platební podmínky

a) Prodávající je oprávněn požadovat za dodávky zboží platbu v hotovosti, poštovní poukázkou, bankovním šekem, bezhotovostním převodem a dalšími způsoby, které umožňují české právní předpisy při dodání zboží, nebo před jeho dodáním.
b) Prodávající může přistoupit k platbě na fakturu se splatností až 30-ti dnů od data vystavení faktury. Pokud úhrada faktury nebude v této lhůtě provedena, sjednává se, že kupující je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. V případných pochybnostech ohledně doručení faktury, se má za to, že faktura byla doručena 3 dny po jejím odeslání.
c) Pokud kupující odmítne odebrat již objednané a vyrobené zboží je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši celé hodnoty vstupního materiálu a práce na zboží, kterého se odmítnutí kupujícího týká.

VIII. Náhrada škody

a) Prodávající neodpovídá kupujícímu za přímé či nepřímé škody nebo ušlý zisk vzniklý nesprávným použitím zboží, nebo použitím vadného zboží.
b) Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody vzniklé na základě kupujícím uzavřených kupních smluv s jinými osobami, zejména za škody následné nebo nepřímé.
c) Náhrada škody se řídí ustanoveními výše uvedeného zákona s tím, že se smluvní strany dohodly, že pokud bude soudem prokázána odpovědnost prodávajícího nahradit kupujícímu způsobenou škodu, náhrada celkové škody včetně ušlého zisku se omezuje na částku 10 000 Kč.

IX. Závěrečná ustanovení

a) Kupující se zavazuje prodávajícímu neprodleně sdělit soudní opatření nebo jakékoliv zásahy třetí osoby, které se vztahují na jím prodávajícímu dosud nezaplacené zboží.
b) Kupující se zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu, pokud by jeho živnostenské oprávnění nebo podnik, spolek či společnost zanikly. Kupující se rovněž zavazuje neprodleně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny, týkající se jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti stávají se pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu ihned splatnými. Prodávající může v takovém případě žádat okamžitě vrácení dosud nezaplaceného zboží. Takovéto navrácení zboží není odstoupením od smlouvy. Zásahy vyšší moci, jako např. zásahy státu, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky či další objektivní překážky na straně prodávajícího, jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u třetích stran.
 

EasyCommerc.com - e-commerce engine 2000-2024